Цифра „8“

Цифра „8“ ще изпишем по следния начин: от средата на реда започваме изписването на един кръг, а посоката ни е надясно, нагоре до горната част на реда, наляво и надолу, като затваряме кръга и съединяваме с началната точка на започване на изписването. Така ни се получава един кръг с леко елипсовидна форма. Щом съединим с точката на започване без да прекъсваме писането продължаваме изписването на другата половина от цифрата, която е идентична с първата, но с малко по-широк диаметър от нея. Продължаваме с писането на следващия кръг отново на дясно, надолу към основата, наляво и нагоре докато съединим с горния ни кръг. Така ние сме изписали цифрата – две леко елипсовидни кръгчета поставени едно върху друго, като второто е малко по-широко.

Описание:
Ивелина Дамянова