Символ за номер”№”

Състои се от три елемента. Първият представлява две отвесни линии, свързани с една диагонална. От горе надолу пускаме една права линия. Прекъсваме писането. От началната точка на тази част от елемента пускаме една диагонална линия със същата дължина. От тази точка отново правим една отвесна линия нагоре към горната част. Така имаме изписан първия елемент от символа. След това пишем една права линия, малка по размер- около 1/3 от дължината на правите, съставляващи първия ни елемент от символа в долната част на елемента. Тази малка линия е до първия вече изцяло изписан елемент, от дясната му страна, близо до основата на реда. Точно над тази права линия изписваме един кръг с диаметър, колкото дължината на линията. Изписваме го с едно кръгово движение, а посоката ни е отгоре надолу, наляво и надясно, докато съединим с точката на започване на кръгчето. Това кръгче е над правата ни черта, почти прилепено до нея.

Описание:
Ивелина Дамянова

Цифра „9“

Цифра „9“ изписваме чрез кръг, започващ от горната част на реда. Посоката на писане ни е отдясно към ляво до средата на височината на реда и отново надясно, докато съединим с точката на започване. Така ние сме изписали един кръг разположен в горната половина на реда ни. Непосредствено след това от дясната страна на нашия кръг продължаваме изписването на едно обърнато бастунче. Започваме с права линия от горната част на реда, плътно прилепена към кръгчето, към основата и щом я достигнем правим дъга по нея, а посоката ни е наляво и нагоре, малко над основата.

Описание:
Ивелина Дамянова

Цифра „8“

Цифра „8“ ще изпишем по следния начин: от средата на реда започваме изписването на един кръг, а посоката ни е надясно, нагоре до горната част на реда, наляво и надолу, като затваряме кръга и съединяваме с началната точка на започване на изписването. Така ни се получава един кръг с леко елипсовидна форма. Щом съединим с точката на започване без да прекъсваме писането продължаваме изписването на другата половина от цифрата, която е идентична с първата, но с малко по-широк диаметър от нея. Продължаваме с писането на следващия кръг отново на дясно, надолу към основата, наляво и нагоре докато съединим с горния ни кръг. Така ние сме изписали цифрата – две леко елипсовидни кръгчета поставени едно върху друго, като второто е малко по-широко.

Описание:
Ивелина Дамянова

Цифра „7“

Цифра „7“ изписваме като от горната част на реда под самата линия направим една хоризонтална черта. От тази точка към основата изписваме още една отвесна черта която е с лек наклон към ляво спрямо точката на започване. Хоризонталната ни линия е с дължина ½ от отвесната. И сме изобразили цифрата.

Описание:
Ивелина Дамянова

Цифра „5“

Цифра „5“ изписваме като направим една хоризонтална черта под горната част на реда, а посоката на писане ни е от дясно към ляво. След това от тази точка пускаме една отвесна с дължина ½ от първата. Прекъсваме писането за да изпишем следващия елемент. От края на втората ни черта изписваме един полукръг, а посоката ни е надясно, настрани, надолу и наляво по долната част на реда, и нагоре малко над него. Изпъкналата част на този елемент е с диаметър колкото дължината на хоризонталната черта под горната ни линия. Така ние сме изписали цифрата.


Описание:
Ивелина Дамянова

Цифра „4“

Цифра „4“ се пише чрез два свързани елемента. Започваме като от горната част на реда пуснем една права черта, но със съвсем малък наклон. Пишем я до средата на реда, така че долният й край излиза по-напред от точката на започване на писането. Прекъсваме писането и непосредствено от тази точка правим една права хоризонтална със същата дължина. Следващият елемент изписваме, като поставим писеца в горната част на реда, малко преди крайната точка на първия елемент или това е на около 2/3 от дължината му в тази част/хоризонталната черта/. От тази точка изписваме една права линия до основата, като при изписването й тя пресича хоризонталната черта от предишния елемент. Така ние сме изписали цифрата.

Описание:
Ивелина Дамянова

Цифра „3“

Цифрата „3“ се пише чрез един елемент. Под горната част на реда поставяме писеца и изписваме един полукръг като посоката ни е нагоре в дясно и надолу до средата на реда към вътрешната му част. След това без да прекъсваме писането отново правим същото движение, но посоката ни е от тази точка навън и надолу до основата на реда. Прекъсваме писането. Така ние сме изписали две десни половини от кръг свързани една под друга.

Описание:
Ивелина Дамянова

Цифра „2“

Цифрата „2“ изписваме чрез два елемента. Поставяме писеца в средата на реда и правим едно дъговидно движение към горната му част. Посоката на писане е от тази точка наляво, нагоре и надясно под горната линия на реда. Щом сме изписали дъгичката продължаваме изписването на една линия към основата. Тази линия също започваме с кръгово движение към дясно, след което продължаваме право надолу към основата, а линията ни вече е права и пресича реда по диагонал. Прекъсваме писането за да изпишем втория елемент на цифрата – една вълничка. От края на първия ни елемент с химикалката правим плавно движение нагоре и надолу към основата, а щом я докоснем отново полегата линия и нагоре. Така ние сме изписали една изпъкнала в началото и вдлъбната към основата вълничка или опашката на нашата цифра. И така ние сме изписали цифрата „2“, приличаща на бастунче с полегата дръжка наклонено в дясно, в края на което от дясната му страна е закачена една мъничка вълничка.

Описание:
Ивелина Дамянова

Цифра „1“

Цифрата „1“ се изписва чрез два елемента-къса диагонална черта и една права. Ако разделим височината на нашия ред на три части, то започваме писането от първата 1/3 част на реда. Поставяме писеца малко над средата на реда и изписваме една черта към горната му част, като леко я накланяме вдясно. От тази точка пускаме една права черта до основата на реда. Изписали сме цифрата „1“.

Описание:
Ивелина Дамянова

Цифра „0“

Цифрата „0“ пишем само чрез едно движение. Когато започва изучаването на числата при децата в ранна детска възраст, те ги изписват в обособени за тази цел тетрадки. Първоначално те работят в тетрадки формат А 5 в редове с височина от 1 см., разделени на квадратчета от по 1 см. По-късно щом започнат да изписват двуцифрени числа отново пишат в разграфени на квадрати тетрадки, но с по-тесни квадратчета.
Числото „0“ изписваме като поставим писеца в средата на квадратчето, но не плътно до лявата му страна. От тази точка правим едно кръгово движение. Посоката на писане е нагоре до горната част на квадрата, на дясно правим дъговидно движение под самата линия и надолу. Щом достигнем долната част на квадратчето отново правим дъговидно движение, а посоката ни на писане е на ляво и нагоре докато съединим с началната точка на писане на числото. Така ние сме изписали едно леко елипсовидно кръгче с височината на квадрата- 1 см.
Когато пишем числото в тетрадка с редове ние просто поставяме писеца в средата на реда, пускаме към основата, правим дъговидно движение вдясно и нагоре към основата, пак на ляво и надолу докато съединим с точката на започване. Така ние сме изписали един леко елипсовиден кръг, заемащ изцяло височината на реда.

Цифрата „0“ пишем само чрез едно движение. Когато започва изучаването на цифрите при децата в ранна детска възраст, те ги изписват в обособени за тази цел тетрадки. Първоначално те работят в тетрадки формат А 5 в редове с височина от 1 см., разделени на квадратчета от по 1 см. По – късно щом започнат да изписват двуцифрени числа отново пишат в разграфени на квадрати тетрадки, но с по-тесни квадратчета.
Цифрата „0“ изписваме като поставим писеца в средата на квадратчето. От тази точка правим едно кръгово движение. Посоката на писане е нагоре до горната част на квадрата, на дясно правим дъговидно движение под самата линия и надолу. Щом достигнем долната част на квадратчето отново правим дъговидно движение, а посоката ни на писане е наляво и нагоре докато съединим с началната точка на писане на числото. Така ние сме изписали едно леко елипсовидно кръгче с височината на квадрата – 1 см.
Когато пишем числото в тетрадка с редове ние просто поставяме писеца в средата на реда и изписваме полукръг в посока наляво и надолу докато достигнем долният ред, продължаваме изписвайки отново полукръг но този път посоката е надясно и нагоре докато съединим с първоначалната точка. Така ние сме изписали един леко елипсовиден кръг.

Описание:
Ивелина Дамянова