Печатно и ръкописно „Ю“

Главна ръкописна буква „Ю“ се пише чрез три свързани елемента. От горната част на реда до основата пускаме една отвесна линия. Прекъсваме писането. След това поставяме писеца на химикала от дясната страна на този елемент в неговата среда или това ни е на разделителната линия. От тази точка изписваме една вертикална линия или по самата разделителна с дължина приблизително ½ от височината на първия елемент. Прекъсваме писането. Последният елемент е едно леко елипсовидно кръгче, което се изписва плътно до втория елемент. От горната част на реда правим едно кръгово движение, като поставяме писеца в горната част на реда и на приблизително отстояние още веднъж от дължината на втория елемент/вертикалната линия/. Започваме да изписваме кръг по посока наляво и надолу към основата, по нея и нагоре отново към горната част. Така се съединяват точката на започване и края на изписване на елемента и се свързва с вертикалната линия. Така ние сме изписали буквата, състояща се от три свързани елемента-отвесна линия, вертикална от дясната й страна и елипсовиден кръг. И сме изписали буквата.
Малката печатна буква „ю“ се пише по същия начин, но е ½ от височината на главната.
Главна ръкописна буква „Ю“ се пише чрез три елемента. Първо поставяме писеца в горната част на реда, непосредствено под линията. Изписваме една вълничка като посоката на писане ни е нагоре до самата линия, леко надолу под нея и плавно отново нагоре. От тази точка в горната част на реда веднага пускаме една права линия към основата, но с лек наклон надясно. Щом достигнем основата на реда отново правим дъгичка чрез полегата линия по основата на реда, наляво и нагоре и малко над основата на реда. Прекъсваме писането. Така сме изписали едно обърнато бастунче със закрепена в горната му част от ляво една вълничка. Следващият елемент е една вертикална линия, която изписваме по самата разделителна линия. Започваме като поставяме писеца точно на разделителната ни линия и плътно до обърнатото ни бастунче, т. е. на половината му височина. Изписваме една къса вертикална линия. Следващия ни елемент е едно елипсовидно кръгче закачено за тази линия. От горната част на реда правим едно кръгово движение, като поставяме писеца в горната част на реда и на приблизително отстояние още веднъж от дължината на втория елемент/вертикалната линия/. Започваме да изписваме кръг по посока наляво и надолу към основата, по нея и нагоре отново към горната част. Така се съединяват точката на започване и края на изписване на елемента и се свързва с вертикалната линия. Изписали сме буквата!
Малка ръкописна буква „ю“ също се пише чрез три елемента. Започваме да изписваме буквата в долната половина от разделения ни ред. Първо поставяме писеца в средата му и правим една дъга по посока нагоре към разделителната линия, точно по нея плавно в дясно и след това пускаме към основата. Така сме изписали бастунче с полукръгла дръжка, опряна в разделителната линия и с правата си част към основата. След това, от средата на този елемент правим една вертикална линия с дължина около 1/3 от височината на първия елемент. Прекъсваме писането за да изпишем последния елемент-елипсовидното кръгче. Отново поставяме писеца под разделителната ни линия на отстояние приблизително още един път, колкото е дължината на вертикалната ни линия. Започваме да изписваме кръг по посока наляво и надолу към основата, по нея и нагоре отново към разделителната ни линия или това ни е точката на започване на писане на този елемент. Така този кръг се съединява с втория елемент. Изписали сме буквата.

Описание:
Ивелина Дамянова
Използвано изображение:
https://vitanovaclass.weebly.com