Знак „Равно“

Знак “=“ равно, се пише посредством две еднакви хоризонтални линии, успоредни една на друга и заема място в средата на реда. Изписваме една хоризонтална линия от ляво към дясно и малко под нея повтаряме движението.

Описание:
Ивелина Дамянова