Пътен знак Д5 „Автомагистрала“– група Д

d5

Знака за автомагистрала е правоъгълен със зелен фон. В центъра му са разположени две вертикални успоредни бели линии, пресечени в средата с една хоризонтална.

Пътен знак Д4 „Еднопосочно движение след знака“– група Д

d4

Знака за еднопосочно движение е квадратен със син фон и дебела бяла стрелка в средата, сочеща нагоре.

Пътен знак Д3 „Указател за предварително престрояване“– група Д

d3

На знака за предварително престрояване в правоъгълник с бели стрелки на син фон са изобразени съответно броя и посоката на пътните ленти. Този знак се използва само извън населено място.

Пътен знак Д2 „Допълнителна пътна лента за бавнодвижещи се пътни превозни средства“– група Д

d2

На знака за допълнителна пътна лента в правоъгълник на син фон с бели стрелки са изобразени съответно лентите, според броя и посоката им, а на тази за бавнодвижещи се автомобили, е поставен знак за минимална позволена скорост. Този знак се използва само извън населено място.

Пътен знак Д1.2 „Брой на пътните ленти, посоки и указания за движение по тях“– група Д

d1.2

Пътния знак, който показва броя, посоката и указанията на пътните ленти е правоъгълен. Фона му е бял, а симетрично разположени върху него са черни стрелки. Броя им е толкова, колкото на пътните ленти, а посоката, в която сочат, показва на къде може да се продължи от тях. Ако за някоя от лентите има специални указания, то в средата на стрелката, която изобразява нея е поставен съответния знак.

Пример: Има три пътни ленти, съответно и трите за направо, но по най-лявата е забранено движението на тежкотоварни автомобили. На знака, в този случай ще има три успоредни стрелки, но в средата на най-лявата от тях ще е изобразен знак В4 „Забранено е влизането на товарни автомобили“.

Пътен знак Д1.1 „Брой на пътните ленти и посоки за движение по тях“– група Д

d1.1

Пътния знак, който показва броя и посоката на пътните ленти е правоъгълен. Фона му е бял, а симетрично разположени върху него са черни стрелки. Броя им е толкова, колкото на пътните ленти, а посоката, в която сочат, показва на къде може да се продължи от тях.