Печатно и ръкописно „У“

Печатна главна буква „У“ се пише чрез два елемента. Пишем отново на разделения ни ред. От горната част на реда пускаме към разделителната линия една диагонална линия, а посоката ни е от тази точка към дясно. Така ни се получава една наклонена линия пресичаща реда от ляво към дясно . Спираме писането. След това отново поставяме писеца в горната част на реда, но на разстояние колкото е височината на първия ни елемент и отново правим диагонална линия-от дясно към ляво до разделителната. Така двата елемента са отдалечени един от друг на разстояние колкото дължината си в началната си точка и се съединяват в една точка на разделителната ни линия. Без да прекъсваме писането продължаваме и пускаме линия към основата на реда като тя е леко наклонена. Щом докоснем основата на реда правим лека дъгичка на дясно и прекъсваме писането. Може да си представим буквата като свием пръстите на ръката си в юмрук, но оставим изправени само показалеца и средния пръст. Когато ги раздалечим един от друг и прокараме пръста на другата си ръка от върха на показалеца до основата му и обратно от основата на средния до върха ще добием представа за горната част на буквата. От външната част на средния ни пръст до основата на палеца по диагонал може да си представим едно закрепено бастунче или опашката на буквата.
Малката печатна буква „у“ се пише по същия начин, но е наполовина на височината на главната.
Ръкописна главна буква „У“ пишем в разделения ни ред. Поставяме писеца в средата на горната част на реда и започваме изписването на една кукичка. Посоката ни е от тази точка навън или на ляво и нагоре до горната част на реда. Щом достигнем тази точка правим дъговидно движение на дясно и непосредствено под горната част на реда, а сетне спускаме до разделителната ни линия. Щом достигнем и нея отново правим дъга по посока на дясно по линията и нагоре отново до средата на горната част на реда. Така началото на изписване на този елемент и краят му се намират на еднаква височина в горната част на разделения ни ред. Изписваме и вторият елемент на буквата като поставим писеца в горната част на реда и точно над края на първия ни елемент. От тази точка пускаме права линия към основата на реда и достигайки я отново правим дъговидно движение по посока на ляво. Прекъсваме писането.
Малка ръкописна буква „у“ изписваме в долната част на разделения ни ред. Тази буква се пише в долната част на разделения ни ред, но част от нея се изписва и в разстоянието под него. Ако ние имаме ред с разделителна линия по средата му, то под него има разстояние, което е приблизително колкото още една половина/или това са три еднакви части/. Такова разстояние между редовете има в упражнителните тетрадки в които учим буквите и техните елементи. Щом сме усвоили писането, някои части от буквите попадат в следващия ред при изписването им. Отново правим една кукичка, като посоката на изписване ни е идентична с писането на главната, но започваме в средата на долната част на реда и прекъсваме пак там. След това, отново поставяме писеца точно на разделителната ни линия и непосредствено над края на първия елемент на буквата. От тази точка пускаме една права линия преминаваща пред долната част на реда и достигаща до края на третата част /или разстоянието на междуредието/. В обикновена тетрадка това означава, че тази част от елемента попада в следващия ни ред. Щом стигнем края на разстоянието продължаваме изписването на елемента и правим дъга по посока на ляво, като веднага продължаваме писането нагоре или към основата на реда. При изписването на тази част леко събираме линията към дясно и точно под основата на реда, където пресичаме този елемент малко под точката от започването на неговото изписване. Така изписаната част от буквата прилича на една половина от панделка или пък опашка. И сме изписали буквата.

Описание:
Ивелина Дамянова