Печатно и ръкописно „Т“

Главна печатна буква „Т“ се пише чрез два елемента-две прави черти. Първо поставяме писеца под горната линия и пускаме една права черта до основата на реда. Прекъсваме писането. Точката от която започнахме изписването на този елемент се явява точно в средата на следващия. Другият елемент е отново една права черта по горната част на реда, разположена по вертикал на първия елемент. Дължината й е приблизително колкото на първия елемент. Започваме писането по горната линия на реда от ляво на дясно и ако височината на първия елемент ни е един сантиметър, колкото ни е реда, то и вторият елемент ни е със същата дължина. Като при изписването на втория елемент, началната точка на първия се явява в неговата среда.
Малка печатна буква „т“ се пише по същия начин, но е с височина ½ от главната буква.

Главна ръкописна буква „Т“ се пише чрез четири елемента- две обърнати с дръжката надолу бастунчета с една вертикална линия между тях и едно висящо над трите елемента с дръжката на долу, в лявата страна на първия елемент и с правата си част над тях. Първо поставяме писеца малко под горната част на реда. Пускаме към основата и щом я достигнем по нея и в ляво дъга, после на горе до средата на долната част на разделения ни ред. Прекъсваме писането. До този елемент, но не плътно, а на разстояние отново пускаме една вертикална линия от горната част на реда до основата. Третия елемент изписваме като първия, но щом достигнем основата правим дъга по посока на дясно или обратно на първия елемент. Така ние сме изписали две бастунчета с дръжките на долу, сякаш сърдити едно на друго и обърнали се в различни посоки, а между тях има една права черта със същата височина. Всички са на еднакво разстояние едно от друго. Над тях изписваме и последния. Поставяме писеца в средата на горната част на реда и от ляво на първия елемент, но на разстояние от него. Правим една дъга към горната част на реда, а посоката ни е на ляво и нагоре до линията, а след това продължаваме писането по нея на правата част от елемента, като прекъсваме щом подминем третия елемент. Точката на започване на писането на третия елемент и точката на края му са успоредни на извивката на дъгичката на първия и третия елемент. Всички елементи на буквата са с еднаква височина, като само при третия дъгичката ни е по-събрана, докато при първия по-полегата. И сме изписали ръкописната главна буква „Т“
Малка ръкописна буква „т“ се пише посредством три елемента-две бастунчета с дъговидни дръжки опрени в разделителната линия. Дръжката на второто бастунче е закрепена за правата част на първото, а за второто бастунче се е закачила една кукичка. Пишем по следния начин. От средата на долната част на разделения ни ред правим една дъга към линията като посоката ни е нагоре по линията,надясно и надолу до основата на реда. Прекъсваме писането. След това поставяме писеца на правата част от първия ни елемент малко под разделителната ни линия и отново правим едно бастунче, а посоката на изписването му е същата като при първия. Прекъсваме писането. Третият елемент се пише по същия начин и е плътно до втория, но щом стигнем основата на реда правим дъга по посока на дясно и нагоре до средата на половинката от разделения ни ред. И сме изписали буквата.

Описание:
Ивелина Дамянова