Печатно и ръкописно „Щ“

Печатна главна буква „Щ“ се пише посредством пет елемента. Първо от горната част на реда до основата изписваме една права линия. Непосредствено от тази точка правим още една права черта /вертикална/ по самия ред /или това ни е основата/. Тази линия е съвсем малко по-дълга от предишната. Прекъсваме писането. От тази линия, но не в самия й край, а малко преди него от лявата му страна правим още една права линия до горната част на реда. Така ние сме изписали три свързани черти- две отвесни, една срещу друга и една под тях, която съвсем малко стърчи от дясно на втората отвесна линия. Четвъртият елемент отново е една права черта от горната част на реда до основата. Поставяме писеца на горната линия на реда точно в средата на разстоянието между първия и третия елемент. Пускаме към основата докато съединим с вертикалната линия по основата на реда /втория ни елемент/. Последният елемент от буквата е една отвесна линия. Поставяме писеца в точката, където прекъснахме писането на втория елемент или това ни е правата линия по основата. От тази точка пускаме една права линия надолу/под основата на реда/. Тази линия е приблизително със същата дължина, която остава от дясно на втората отвесна линия, но я пускаме надолу. Така ние сме изписали буквата- три прави черти от горната част на реда до основата му, кацнали върху една вертикална, малко по дълга от дясната си страна или излизаща отстрани на втората отвесна и с една къса отвесна линия висяща и закрепена за края на вертикалният елемент от тази буква.
Малката ръкописна буква изписваме със същата последователност, но в долната част на реда, защото е с размер ½ от височината на главната.
Главна ръкописна буква „Щ“
Пишем тази буква чрез четири елемента. Първо поставяме химикалката в средата на горната половина от разделения ни ред и отново правим едно дъговидно движение в ляво и нагоре към горната част на реда, а точно под самата линия посоката на писане вече е надолу към основата на реда и щом я стигнем отново изписваме дъга по посока надясно и нагоре като достигаме до разделителната ни линия. Прекъсваме писането и изписваме следващия елемент от буквата, който ни е едно обърнато бастунче плътно прилепено към края на първия и вече изписан елемент. Поставяме писеца в горната част на реда и точно над края на първия ни елемент. Пускаме права линия към основата и щом я достигнем правим плавно малка дъга по посока на дясно и нагоре отново до разделителната ни линия. Прекъсваме писането. Следващият ни елемент е отново обърнато бастунче също прилепено към предходния ни елемент. От горната част на реда и точно над мястото където сме завършили предишния елемент пускаме една права линия към основата. Щом я достигнем правим плавно малка дъга по посока надясно и нагоре до средата на долната част на реда ни. От тази точка пускаме една линия докато стигнем края на разстоянието на междуредието /или това ни е разстояние приблизително колкото ½ от реда/. Веднага след това правим дъговидно движение по посока наляво и нагоре като при изписването на тази част от елемента събираме линията изписвайки я нагоре към началната точка на този елемент. Щом стигнем долната част на реда пресичаме линията с която започнахме изписването на този елемент и продължаваме нагоре до средата на долната половина от реда. Прекъсваме писането. Изписали сме подобно на половинка от панделка, закачена за края на третия елемент. И сме изписали ръкописната главна буква „Щ“.
Малка ръкописна буква „щ“ се изписва чрез същите елементи и движения като главната, но е изцяло разположена в долната част на реда, а последният елемент е отново в разстоянието под разделения ни ред, което е колкото ½ от него.

Описание:
Ивелина Дамянова

Използвано изображение:
https://vitanovaclass.weebly.com/10411091108210741072-1065.html