Голям синигер

Голям синигер

Големият синигер има специфично оцветяване. Гърдите и коремът са жълти с една широка черна ивица, започваща от гърлото и достигаща до под опашката.Главата и вратът са черни с бели бузи, гърбът е маслиненозелен. Има ясно изразена бяла ивица през крилата. Опашката е тъмна, а крайните пера са бели.
Той обитава и гнезди в разнообразни хабитати и се среща на места, където намира хралупи- всички типове гори, градини, паркове, групи дървета сред обработваеми площи. Най- често гнезди в хралупи по дървета, а по- рядко в скални цепнатини, кухини в сгради, улични лампи. Снася около 10 бели яйца с червеникави точки. През зимата често образува смесени ята с други видове синигери и други дребни птици, като заедно се хранят и нощуват.

Описание:
Симона Велинова