Двуеточие

И двете точки в двуеточието изписваме само с по едно движение. Поставяме писеца в средата на реда и след изписване на точката – в долната част на реда. Почти не отместваме писеца от точката, където сме го поставили, а правим кръгово движение неколкократно в една спирала. Така ни се получава плътна точка/кръгче/ съвсем малко по размер на долната линия на реда.
Този символ се използва като разделителен знак – обикновено преди пряка реч и изброяване.

Описание:
Ивелина Дамянова

Запетая

Запетая изписваме с едно движение и представлява една плътна точка с дъгичка прикрепена от дясната й страна, края на която виси под точката. Първо поставяме писеца в долната част от реда на самата линия и правим едно кръгово движение плътно около точката, в която сме поставили първоначално писеца. Повтаряме това движение и непосредствено след това от дясната страна на нашата точка правим една мъничка дъга, която продължаваме надолу под точката, а края й повдигаме нагоре. Така ние сме изписали една плътна и немного голяма точка със прикрепена от дясно на нея дъгичка. Запетайката е малка по размер и е разделителен знак.

Описание:
Ивелина Дамянова

Точка

Този пунктуационен знак изписваме само с едно движение. Поставяме писеца в долната част на реда и правим едно кръгово движение като почти не отместваме писеца от точката, където сме го поставили, а правим кръгово движение неколкократно в една точка. Така ни се получава плътна точка/кръгче/ съвсем малко по размер на долната линия на реда.

Описание:
Ивелина Дамянова

Точка и запетая

Точка и запетая е разделителен символ и се използва например при изброяване в текст. Изписва се с два елемента един под друг. Височината на този символ е колкото височината на малка буква или ½ от реда. В средата на реда поставяме писеца и правим едно кръгово движение в тази точка, като го повтаряме за да се получи плътна точката ни. Точно под тази точка, но вече на долната част на реда изписваме една запетая. Изписваме я с едно движение и представлява една плътна точка с дъгичка прикрепена от дясната й страна, края на която виси под точката. Първо поставяме писеца в долната част от реда на самата линия и правим едно кръгово движение плътно около точката в която сме поставили първоначално писеца. Повтаряме това движение и непосредствено след това от дясната страна на нашата точка правим една мъничка дъга от там надолу под точката, а края й повдигаме нагоре към точката. Така ние сме изписали една плътна и немного голяма точка със прикрепена от дясно на нея дъгичка. Точката се намира в средата на реда, а запетаята точно под нея.

Описание:
Ивелина Дамянова

Плюс

Знакът за събиране + (плюс) се изписва посредством две пресичащи се черти. Този символ по размер е не по-голям от ½ от височината на реда. Първо правим една отвесна черта, като започваме малко под горната част на реда и прекъсваме писането на такова разстояние от долната част на реда. Прекъсваме писането и правим следващия елемент – хоризонтална черта със същата дължина като първата. При нейното изписване пресичаме отвесната в средата й. Така имаме изписани две черти – отвесна и хоризонтална, пресечени през средата си. Този знак се пише в средата на реда и не го заема изцяло. Знакът прилича на християнския символ „кръст“. При кръста обаче пресичането става в средата на горната половина, а хоризонталната черта е по-малка от вертикалната.

Описание:
Ивелина Дамянова

Цифра „9“

Цифра „9“ изписваме чрез кръг, започващ от горната част на реда. Посоката на писане ни е отдясно към ляво до средата на височината на реда и отново надясно, докато съединим с точката на започване. Така ние сме изписали един кръг разположен в горната половина на реда ни. Непосредствено след това от дясната страна на нашия кръг продължаваме изписването на едно обърнато бастунче. Започваме с права линия от горната част на реда, плътно прилепена към кръгчето, към основата и щом я достигнем правим дъга по нея, а посоката ни е наляво и нагоре, малко над основата.

Описание:
Ивелина Дамянова

Цифра „8“

Цифра „8“ ще изпишем по следния начин: от средата на реда започваме изписването на един кръг, а посоката ни е надясно, нагоре до горната част на реда, наляво и надолу, като затваряме кръга и съединяваме с началната точка на започване на изписването. Така ни се получава един кръг с леко елипсовидна форма. Щом съединим с точката на започване без да прекъсваме писането продължаваме изписването на другата половина от цифрата, която е идентична с първата, но с малко по-широк диаметър от нея. Продължаваме с писането на следващия кръг отново на дясно, надолу към основата, наляво и нагоре докато съединим с горния ни кръг. Така ние сме изписали цифрата – две леко елипсовидни кръгчета поставени едно върху друго, като второто е малко по-широко.

Описание:
Ивелина Дамянова

Цифра „7“

Цифра „7“ изписваме като от горната част на реда под самата линия направим една хоризонтална черта. От тази точка към основата изписваме още една отвесна черта която е с лек наклон към ляво спрямо точката на започване. Хоризонталната ни линия е с дължина ½ от отвесната. И сме изобразили цифрата.

Описание:
Ивелина Дамянова

Цифра „6“

Цифра „6“ изписваме като от горната част на реда до основата направим едно дъговидно движение, а посоката е отдясно към ляво в горната част и отново на дясно щом достигнем долната част на реда. Изписали тази дъга без да прекъсваме продължаваме с кръгово движение до средата на височината на елемента. Така ние сме изписали цифрата, която прилича на скоба със прилепен към нея в долната й част кръг.


Описание:
Ивелина Дамянова

Цифра „5“

Цифра „5“ изписваме като направим една хоризонтална черта под горната част на реда, а посоката на писане ни е от дясно към ляво. След това от тази точка пускаме една отвесна с дължина ½ от първата. Прекъсваме писането за да изпишем следващия елемент. От края на втората ни черта изписваме един полукръг, а посоката ни е надясно, настрани, надолу и наляво по долната част на реда, и нагоре малко над него. Изпъкналата част на този елемент е с диаметър колкото дължината на хоризонталната черта под горната ни линия. Така ние сме изписали цифрата.


Описание:
Ивелина Дамянова