Печатно и ръкописно „Я“

Печатна главна буква „Я“ се пише посредством три свързани елемента. Първо от горната част на реда пускаме до основата една права линия. Отново поставяме писеца в горната част на реда и плътно до първия елемент от лявата му страна. От тази точка правим едно кръгово движение, като посоката на писане ни е наляво, настрани и надолу. Завършваме изписването на този елемент щом съединим с първия в неговата среда. Така за нашата права чертичка ние сме изписали един полукръг, намиращ се в горната й половина от лявата страна. От точката, където приключихме писането на този елемент пускаме една диагонална линия към основата. Тази линия е събрана и почти залепена към първия елемент в точката на започване на писането и се отдалечава от него към основата. Изписали сме буквата! Малка печатна буква „я“ се пише по същия начин като главната, но е с височина ½ от нея и се намира в долната половина от реда. Ръкописна главна буква „Я“ се пише чрез три елемента. Първият ни елемент е едно обърнато бастунче. Поставяме писеца в долната половина на разделения ни ред и в неговата среда. Правим една дъгичка като посоката на писане ни е надолу към основата и по нея, след това надясно, като непосредствено след това продължаваме с права и наклонена надясно линия. Така докато достигнем горната част на реда и прекъсваме писането. Следващият елемент е отново обърнато бастунче с дръжка опряна в основата на реда и сочеща в дясно. От горната част на реда или това ни е края на първия елемент пускаме към основата отново една права линия и щом стигнем основата правим дъга по посока на дясно и нагоре. Прекъсваме писането на елемента щом достигнем средата на долната половина от разделения ни ред. Последния ни елемент е едно елипсовидно кръгче намиращо се в горната половина от разделения ни ред и плътно изписано от ляво на първото ни бастунче. Поставяме писеца в горната част на реда и отляво на първото ни бастунче.Малко под началната му точка започваме изписването на кръгчето. Посоката ни е наляво, настрани и надолу към разделителната ни линия, като щом я подминем съвсем малко, посоката ни на писане е пак надясно и към елемента. Съединяваме този елемент с първия в точка на самата ни разделителна линия. Така ние сме изписали буквата – две обърнати бастунчета с кръгли дръжки опрени една о друга. Дръжката на първото сочи наляво, а на второто надясно. Първото е с наклон и сякаш се подпира на другото, по-изправеното. Като че му тежи елипсовидното кръгче разположено в горната половина и от ляво на този елемент. Изписали сме буквата. ● Малката ръкописна буква „я“ се пише по идентичен начин, но е изцяло разположена в долната половина на разделения ни ред.

Описание:
Ивелина Дамянова
Източник на изображението:
https://vitanovaclass.weebly.com

Печатно и ръкописно „Ш“

Печатна главна буква „Ш“ се изписва посредством четири елемента. Първо от горната част на реда до основата изписваме една права линия. Непосредствено от тази точка правим още една права черта /вертикална/ по самия ред /или това ни е основата/ с дължината на първия елемент. Прекъсваме писането и от тази точка правим още една права линия до горната част на реда. Така ние сме изписали три свързани черти- две отвесни, една срещу друга и една под тях, като всички са с еднаква дължина. Последният елемент отново е една права черта от горната част на реда до основата. Поставяме писеца на горната линия на реда точно в средата на разстоянието между първия и третия елемент. Пускаме към основата докато съединим с вертикалната линия по основата на реда/вторият ни елемент/. Така ние сме изписали буквата- три прави черти от горната част на реда до основата му, кацнали върху една вертикална.
Малката ръкописна буква изписваме със същата последователност, но в долната част на реда, защото е с размер ½ от височината на главната.
Главна ръкописна буква „Ш“
Пишем тази буква чрез три елемента. Първо поставяме химикалката в средата на горната половина от разделения ни ред и отново правим едно дъговидно движение в ляво и нагоре към горната част на реда, а точно под самата линия посоката на писане ни вече е надолу към основата на реда и щом я стигнем отново изписваме дъга по посока на дясно и нагоре като достигаме до разделителната ни линия. Прекъсваме писането и изписваме следващия елемент от буквата, който ни е едно обърнато бастунче плътно прилепено към края на първия и вече изписан елемент. Поставяме писеца в горната част на реда и точно над края на първия ни елемент. Пускаме права линия към основата и щом я достигнем правим плавно малка дъга по посока на дясно и нагоре отново до разделителната ни линия. Прекъсваме писането. Последният ни елемент е отново обърнато бастунче също прилепено към предходния. От горната част на реда и точно над мястото където сме завършили предишния елемент пускаме една права линия към основата. Щом я достигнем правим плавно малка дъга по посока на дясно и нагоре до средата на долната част на реда ни. И сме изписали ръкописната главна буква „Ш“.
Малка ръкописна буква „ш“ се изписва чрез същите елементи и движения като главната, но е изцяло разположена в долната част на разделения ни ред.

Описание:
Ивелина Дамянова
Изображение:
https://vitanovaclass.weebly.com/10411091108210741072-1064.html

Печатно и ръкописно „Ю“

Главна ръкописна буква „Ю“ се пише чрез три свързани елемента. От горната част на реда до основата пускаме една отвесна линия. Прекъсваме писането. След това поставяме писеца на химикала от дясната страна на този елемент в неговата среда или това ни е на разделителната линия. От тази точка изписваме една вертикална линия или по самата разделителна с дължина приблизително ½ от височината на първия елемент. Прекъсваме писането. Последният елемент е едно леко елипсовидно кръгче, което се изписва плътно до втория елемент. От горната част на реда правим едно кръгово движение, като поставяме писеца в горната част на реда и на приблизително отстояние още веднъж от дължината на втория елемент/вертикалната линия/. Започваме да изписваме кръг по посока наляво и надолу към основата, по нея и нагоре отново към горната част. Така се съединяват точката на започване и края на изписване на елемента и се свързва с вертикалната линия. Така ние сме изписали буквата, състояща се от три свързани елемента-отвесна линия, вертикална от дясната й страна и елипсовиден кръг. И сме изписали буквата.
Малката печатна буква „ю“ се пише по същия начин, но е ½ от височината на главната.
Главна ръкописна буква „Ю“ се пише чрез три елемента. Първо поставяме писеца в горната част на реда, непосредствено под линията. Изписваме една вълничка като посоката на писане ни е нагоре до самата линия, леко надолу под нея и плавно отново нагоре. От тази точка в горната част на реда веднага пускаме една права линия към основата, но с лек наклон надясно. Щом достигнем основата на реда отново правим дъгичка чрез полегата линия по основата на реда, наляво и нагоре и малко над основата на реда. Прекъсваме писането. Така сме изписали едно обърнато бастунче със закрепена в горната му част от ляво една вълничка. Следващият елемент е една вертикална линия, която изписваме по самата разделителна линия. Започваме като поставяме писеца точно на разделителната ни линия и плътно до обърнатото ни бастунче, т. е. на половината му височина. Изписваме една къса вертикална линия. Следващия ни елемент е едно елипсовидно кръгче закачено за тази линия. От горната част на реда правим едно кръгово движение, като поставяме писеца в горната част на реда и на приблизително отстояние още веднъж от дължината на втория елемент/вертикалната линия/. Започваме да изписваме кръг по посока наляво и надолу към основата, по нея и нагоре отново към горната част. Така се съединяват точката на започване и края на изписване на елемента и се свързва с вертикалната линия. Изписали сме буквата!
Малка ръкописна буква „ю“ също се пише чрез три елемента. Започваме да изписваме буквата в долната половина от разделения ни ред. Първо поставяме писеца в средата му и правим една дъга по посока нагоре към разделителната линия, точно по нея плавно в дясно и след това пускаме към основата. Така сме изписали бастунче с полукръгла дръжка, опряна в разделителната линия и с правата си част към основата. След това, от средата на този елемент правим една вертикална линия с дължина около 1/3 от височината на първия елемент. Прекъсваме писането за да изпишем последния елемент-елипсовидното кръгче. Отново поставяме писеца под разделителната ни линия на отстояние приблизително още един път, колкото е дължината на вертикалната ни линия. Започваме да изписваме кръг по посока наляво и надолу към основата, по нея и нагоре отново към разделителната ни линия или това ни е точката на започване на писане на този елемент. Така този кръг се съединява с втория елемент. Изписали сме буквата.

Описание:
Ивелина Дамянова
Използвано изображение:
https://vitanovaclass.weebly.com

Печатно и ръкописно „Ч“

Главна печатна буква „Ч“ включва два елемента.
Първо поставяме химикалката в горната част на реда. От там пускаме една права линия и преди да достигнем разделителната ни линия, /или средата на реда/ правим едно дъговидно движение по посока на дясно и по самата линия. Дължината на линията преди да направим дъговидното движение в дясна посока и линията от този елемент по разделителната са ни с приблизително еднаква големина. Прекъсваме писането. Отново поставяме писеца в горната част на реда и точно над края на първия елемент. След това пускаме една права линия от там до основата на реда. Така този елемент се съединява с другия в крайната му точка. И сме изписали буквата.
Малката печатна буква се изписва по същия начин, но е с ½ от височината на главната.
Ръкописна главна буква „Ч“ изписваме чрез два свързани елемента. Поставяме писеца в средата на горната половина от разделения ни ред. От тази точка започваме изписването на една кукичка. Правим едно дъговидно движение като посоката ни е на ляво или навън, нагоре и щом достигнем горната част на реда отново дъговидно движение на дясно и надолу. Без да прекъсваме писането продължаваме и щом стигнем до разделителната ни линия отново правим дъга по посока на дясно/ като изпъкналата й част попада малко под разделителната линия/ и прекъсваме писането съвсем малко над разделителната ни линия. Така нашият изписан елемент прилича на кукичка като горната й част е изкривена на ляво, а долната на дясно. Следващият елемент изписваме като поставим писеца в горната част на реда и точно над крайната точка на първия елемент. От там пускаме една права линия към основата и точно преди да я достигнем отново правим дъговидно движение по посока на дясно и нагоре до средата на долната половина от разделения ни ред. Така ние сме изписали една кука, закачена в средата на едно обърнато бастунче с дръжка опряна в основата на реда и сочеща на дясно. И сме изписали буквата.
Малко ръкописно „ч“ се изписва с едно движение без прекъсване и в долната част от разделения ни ред. Първо от средата му правим една права и леко наклонена чертичка към разделителната ни линия. Щом я достигнем правим едно дъговидно движение под линията и отново я допираме. Веднага след това от тази точка пускаме една дъга към основата на реда като изпъкналата й част е в лява посока, а щом стигнем основата отново дъга по нея, в дясно и нагоре. Прекъсваме писането щом стигнем отново средата на долната част на реда. Точката на изписване и края на тази буква се намират на еднаква височина в тази част на реда или това ни е в средата на долната част на разделения ни ред.

Описание:
Ивелина Дамянова

Печатно и ръкописно „Ь“

Главна печатна буква „Ь“ се пише чрез два елемента. Първо пускаме една права линия от горната част до основата. Поставяме писеца на химикала плътно до този елемент и изписваме едно леко изпъкнало кръгче, плътно прилепено към отвесната черта. Малко над разделителната ни линия и върху този елемент с писеца започваме да изписваме едно полукръгче. Посоката на писане ни е на дясно, настрани, надолу и наляво, докато стигнем отново този елемент от който започнахме, но в основата на реда. Прекъсваме писането. Изписали сме една отвесна линия към която от дясната й страна има едно полу кръгче.
Малка печатна буква „ь“ се пише по същия начин, но е ½ от височината на главната.
Главна ръкописна буква „Ь“ изписваме като пускаме една отвесна черта до основата на реда и без да прекъсваме писането продължаваме като правим дъговидно движение в дясно по основата и нагоре. Продължаваме изписването без да прекъсваме, като щом достигнем разделителната линия и малко над нея/ приблизително 1/3 от височината на горната част на разделения ни ред/ правим отново дъговидно движение, а посоката ни е наляво. Спираме писането щом се съединим с отвесната част от този елемент, която изписахме в началото, в тази част, където минава разделителната ни линия.Така ние сме изписали буквата посредством само едно движение, като сме направили една отвесна линия със закрепено към нея едно кръгче от дясната й страна с височина малко над разделителната ни линия.
Малка ръкописна буква „ь“ изписваме в долната част на разделения ни ред и чрез два елемента. Първо поставяме писеца в средата на тази част от реда и правим една линия с наклон надясно докато стигнем разделителната ни линия. От тази точка пускаме една отвесна линия до основата на реда и щом я достигнем отново правим дъговидно движение по посока надясно, настрани и нагоре. Продължаваме писането и щом достигнем средата от височината на тази част от реда наляво и към правата част от елемента докато се съединим с него. Така ние сме изписали буквата!
Буква „Ь“ единствената буква в българската азбука с която не започва дума!

Описание:
Ивелина Дамянова
Използвано изображение:
https://vitanovaclass.weebly.com

Печатно и ръкописно „Ъ“

Печатна главна буква „Ъ“ изписваме чрез три елемента. Поставяме писеца в горната част на реда, малко под него и изписваме една линия. Движението на писеца е леко нагоре и надясно като продължаваме с права вертикална линия. Прекъсваме писането. От тази точка пускаме една отвесна черта до основата на реда, която е два пъти по-дълга от линията която изписахме. Това ни е вторият елемент. Третият елемент е едно полукръгче, приличащо на коремче, което правим и съединяваме с втория елемент. Поставяме писеца на химикала плътно до втория елемент или това ни е правата черта, от вътрешната й част, малко над разделителната линия на реда и започваме да изписваме почти затворено кръгче. Посоката на писане е от ляво надясно, сякаш правим кръгов завой преди да стигнем отново до правата черта, но в нейната основа. Така се получава едно леко изпъкнало кръгче, плътно прилепено към отвесната черта, към която в горната част на реда и от ляво /отвесната линия/ има закрепена една черта с половината от дължината на отвесната. И сме изписали буквата.
Малка печатна буква „ъ“ се пише по същия начин, но е ½ от височината на главната.
Ръкописна главна буква „Ъ“ изписваме с помощта на два елемента. Първо поставяме писеца в горната част на реда, непосредствено под линията. Изписваме една вълничка като посоката на писане ни е нагоре до самата линия, леко надолу под нея и плавно отново нагоре. От тази точка в горната част на реда веднага пускаме една права линия към основата. Щом я достигнем започваме изписването на един кръг, като посоката ни на писане е надясно по основната дъгичка, след това нагоре и затваряме кръга малко над разделителната ни линия. Така ние сме изписали една вълничка в горната част на реда от която към основата сме пуснали една права линия като сме я продължили в дясно и нагоре чрез кръгово движение на писеца. Полученото кръгче сме затворили щом сме се съединили с тази част от елемента, която сме изписали в началото и се намира на височина малко над разделителната ни линия.
Малката ръкописна буква „ъ“ се пише по същия начин, но е ½ от височината на главната и заема долната част от разделения ни ред. Първо поставяме писеца в средата на долната половина от нашия ред. Изписваме една вълничка като посоката на писане ни е нагоре до самата разделителна линия, леко надолу под нея и плавно отново нагоре. Така сме изписали една вълничка. От тази точка веднага пускаме една права линия към основата. Щом я достигнем започваме изписването на един кръг, като посоката ни на писане е надясно по основната дъгичка, след това нагоре и затваряме кръга в средата на тази част от реда, където изписваме буквата. Така ние сме изписали една вълничка под разделителната ни линия, от която към основата сме пуснали една права линия като сме я продължили в дясно и нагоре чрез кръгово движение на писеца. Прекъснали сме писането щом сме съединили в една точка с началната част от този елемент, малко под разделителната ни линия.

Описание:
Ивелина Дамянова
Използвано изображение:
https://vitanovaclass.weebly.com

Печатно и ръкописно „Щ“

Печатна главна буква „Щ“ се пише посредством пет елемента. Първо от горната част на реда до основата изписваме една права линия. Непосредствено от тази точка правим още една права черта /вертикална/ по самия ред /или това ни е основата/. Тази линия е съвсем малко по-дълга от предишната. Прекъсваме писането. От тази линия, но не в самия й край, а малко преди него от лявата му страна правим още една права линия до горната част на реда. Така ние сме изписали три свързани черти- две отвесни, една срещу друга и една под тях, която съвсем малко стърчи от дясно на втората отвесна линия. Четвъртият елемент отново е една права черта от горната част на реда до основата. Поставяме писеца на горната линия на реда точно в средата на разстоянието между първия и третия елемент. Пускаме към основата докато съединим с вертикалната линия по основата на реда /втория ни елемент/. Последният елемент от буквата е една отвесна линия. Поставяме писеца в точката, където прекъснахме писането на втория елемент или това ни е правата линия по основата. От тази точка пускаме една права линия надолу/под основата на реда/. Тази линия е приблизително със същата дължина, която остава от дясно на втората отвесна линия, но я пускаме надолу. Така ние сме изписали буквата- три прави черти от горната част на реда до основата му, кацнали върху една вертикална, малко по дълга от дясната си страна или излизаща отстрани на втората отвесна и с една къса отвесна линия висяща и закрепена за края на вертикалният елемент от тази буква.
Малката ръкописна буква изписваме със същата последователност, но в долната част на реда, защото е с размер ½ от височината на главната.
Главна ръкописна буква „Щ“
Пишем тази буква чрез четири елемента. Първо поставяме химикалката в средата на горната половина от разделения ни ред и отново правим едно дъговидно движение в ляво и нагоре към горната част на реда, а точно под самата линия посоката на писане вече е надолу към основата на реда и щом я стигнем отново изписваме дъга по посока надясно и нагоре като достигаме до разделителната ни линия. Прекъсваме писането и изписваме следващия елемент от буквата, който ни е едно обърнато бастунче плътно прилепено към края на първия и вече изписан елемент. Поставяме писеца в горната част на реда и точно над края на първия ни елемент. Пускаме права линия към основата и щом я достигнем правим плавно малка дъга по посока на дясно и нагоре отново до разделителната ни линия. Прекъсваме писането. Следващият ни елемент е отново обърнато бастунче също прилепено към предходния ни елемент. От горната част на реда и точно над мястото където сме завършили предишния елемент пускаме една права линия към основата. Щом я достигнем правим плавно малка дъга по посока надясно и нагоре до средата на долната част на реда ни. От тази точка пускаме една линия докато стигнем края на разстоянието на междуредието /или това ни е разстояние приблизително колкото ½ от реда/. Веднага след това правим дъговидно движение по посока наляво и нагоре като при изписването на тази част от елемента събираме линията изписвайки я нагоре към началната точка на този елемент. Щом стигнем долната част на реда пресичаме линията с която започнахме изписването на този елемент и продължаваме нагоре до средата на долната половина от реда. Прекъсваме писането. Изписали сме подобно на половинка от панделка, закачена за края на третия елемент. И сме изписали ръкописната главна буква „Щ“.
Малка ръкописна буква „щ“ се изписва чрез същите елементи и движения като главната, но е изцяло разположена в долната част на реда, а последният елемент е отново в разстоянието под разделения ни ред, което е колкото ½ от него.

Описание:
Ивелина Дамянова

Използвано изображение:
https://vitanovaclass.weebly.com/10411091108210741072-1065.html

Печатно и ръкописно „Ц“

Главна печатна буква „Ц“ изписваме чрез три елемента. Първо пускаме една права черта от горната част на реда до основата му. След това поставяме писеца на разстояние около ½ от височината на този елемент и повтаряме същото движение.Така ние сме изписали две успоредни линии. След това правим отново една права линия, но по основата на реда. Поставяме писеца точно на точката където сме прекъснали писането на първия елемент или това ни е на основата на реда. От там правим една вертикална линия докато достигнем и долната част на втория елемент и продължаваме съвсем малко извън него. Прекъсваме писането, като от края на третия ни елемент пуснем също така къса линия надолу/под основата на реда/. и двете линии са с еднаква дължина- по основата на реда, подминавайки малко втория елемент в основата му и надолу. Имаме две прави линии и една, която ги съединява в основата, като от дясната страна на буквата тя е малко по-дълга и с висяща чертичка на долу.Малка ръкописна буква „ц“ пишем по същия начин, но е с височина ½ от главната.Ръкописна главна буква „Ц“Пишем тази буква чрез три елемента. Първо поставяме химикалката в средата на горната половина от разделения ни ред и отново правим едно дъговидно движение в ляво и нагоре към горната част на реда, а точно под самата линия посоката на писането ни вече е надолу към основата на реда и щом я стигнем отново изписваме дъга по посока на дясно и нагоре като достигаме малко над разделителната ни линия. Прекъсваме писането и изписваме следващия елемент от буквата, който ни е едно обърнато бастунче плътно прилепено към края на първия и вече изписан елемент. Поставяме писеца в горната част на реда и точно над края на първия ни елемент. Пускаме права линия към основата и щом я достигнем правим плавно малка дъга по посока на дясно и нагоре. Прекъсваме писането щом достигнем до 1/3 от височината на долната част от разделения ни ред. От тази точка пускаме една линия докато стигнем края на разстоянието на междуредието /или това е разстояние приблизително колкото ½ от реда/. Веднага след това правим дъговидно движение по посока на ляво и нагоре като при изписването на тази част от елемента събираме линията изписвайки я нагоре към началната линия на този елемент. Щом стигнем долната част на реда пресичаме линията с която започнахме изписването на този елемент и продължаваме нагоре до средата на долната половина от реда. Прекъсваме писането. Изписали сме подобно на половинка от панделка, закачена за края на втория елемент.Малка ръкописна буква „ц“ изписваме по същия начин като главната, но заема долната половина на разделения ни ред и отново опашката на буквата навлиза в третата част на междуредието. Пишейки в обикновена тетрадка, тази част от елемента попада в следващия ред.

Описание:
Ивелина Дамянова

Главната и малка буква „Й“

Главната и малка буква „Й“ се изписват по идентичен начин с буквата „И“ като единствената разлика между тях е една дъгичка, наподобяваща усмивка, която виси над горната част на реда в разстоянието между двата елемента свързващи буквата.
Ръкописната главна и малка буква „й“ се пише по същия начин като ръкописната „и“, но над изписаната ни буква в широчината между двата елемента правим една дъга.

Описание:
Ивелина Дамянова

Картина „Свинарка“ (НХГ 1945) от Златю Бояджиев

Златю Бояджиев е роден на 22 октомври 1903 г. в Брезово, Пловдивско. Завършва живопис в Художествената академия в София при проф. Цено Тодоров (1932 г.) с Васил Бараков, към които се присъединява Давид Перец и образуват легендарната група Бараците. Неговият свят е приказен, изпълнен със симетрия, равновесие, хармония. Художникът изразява на платното крайните състояния на човешката природа – страдание и мъка, вяра и любов, идеализъм и саможертва. В картините си той рисува селския бит и радостта от общуването с природата.
В творбата на художника наречена „Свинарка“, акцентът е образа на една жена. На платното, тя е нарисувана докато седи небрежно насред голо поле. Има руси или бели прави коси стигащи до раменете. Стойката на жената излъчва спокойствие и хармония, но същевременно отпуснатост и умора. Много е красива. Кожата й е бяла, почти порцеланова. Лицето й е слабо с ясно изразени скули. Очите й са затворени, а веждите леко събрани. Носът е месест и леко вирнат, а устните й са плътни и леко отворени, брадичката леко заострена и като че с трапчинка. Жената е със слабо тяло. Отпуснала е дългите си, слаби ръце да почиват върху полите й. Облечена е в бяла риза с къси ръкави, върху която носи елек с цепка на гърдите. Той е в сиво-бежови цветове и изглежда е от плътна и груба материя, сякаш поизносен. Полата на жената е от плътна кафява материя-вероятно вълнена и пада на тежки дипли около краката й. Те са боси и стъпили на земята, което подсказва за по- простичък начин на живот. Между двата крака на жената из диплите на дългата пола лежи отпусната дясната й ръка. Другата е положила върху лявото бедро с леко отворена длан нагоре от която стърчи тънка и изправена дървена тояга. Дрехите й са здрави, но вехти, а стадото свине зад нея подсказва и заниманието й –свинарка, както е озаглавил и авторът картината. Отзад в далечината виждаме множество свине разпръснати из голото поле. Някои от тях са със здрави и жилави тела и с тъмна кафеникава козина. По вратовете им стърчи четина-гъста козина от дебели и остри косми, по което съдим, че са диви. Други са бели, с по-издължено тяло и вероятно питомни. Някои от тях лежат, други пасат, трети тичат из полето, докато тяхната пастирка сякаш се е откъснала от действителността и се е пренесла някъде далеч…Вглеждайки се в жената сякаш сме погълнати от простотата и спокойствието, и като че някак откриваме онази завидно блага умора и същина на живота, в който трудът природата и ние сме едно неделимо цяло в което истински се наслаждаваме на откраднат миг почивка за да продължим отново…

Използвана литература: http://palitrastyle.com/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8/%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8E-%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86%D1%8A%D1%82-%D0%BE%D1%82-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE

Изображение: http://inlife.bg/wp-content/uploads/2014/10/18063.jpg

Описание:
Ивелина Дамянова