Цифра „7“

Цифра „7“ изписваме като от горната част на реда под самата линия направим една хоризонтална черта. От тази точка към основата изписваме още една отвесна черта която е с лек наклон към ляво спрямо точката на започване. Хоризонталната ни линия е с дължина ½ от отвесната. И сме изобразили цифрата.

Описание:
Ивелина Дамянова

Цифра „6“

Цифра „6“ изписваме като от горната част на реда до основата направим едно дъговидно движение, а посоката е отдясно към ляво в горната част и отново на дясно щом достигнем долната част на реда. Изписали тази дъга без да прекъсваме продължаваме с кръгово движение до средата на височината на елемента. Така ние сме изписали цифрата, която прилича на скоба със прилепен към нея в долната й част кръг.


Описание:
Ивелина Дамянова

Цифра „5“

Цифра „5“ изписваме като направим една хоризонтална черта под горната част на реда, а посоката на писане ни е от дясно към ляво. След това от тази точка пускаме една отвесна с дължина ½ от първата. Прекъсваме писането за да изпишем следващия елемент. От края на втората ни черта изписваме един полукръг, а посоката ни е надясно, настрани, надолу и наляво по долната част на реда, и нагоре малко над него. Изпъкналата част на този елемент е с диаметър колкото дължината на хоризонталната черта под горната ни линия. Така ние сме изписали цифрата.


Описание:
Ивелина Дамянова

Цифра „4“

Цифра „4“ се пише чрез два свързани елемента. Започваме като от горната част на реда пуснем една права черта, но със съвсем малък наклон. Пишем я до средата на реда, така че долният й край излиза по-напред от точката на започване на писането. Прекъсваме писането и непосредствено от тази точка правим една права хоризонтална със същата дължина. Следващият елемент изписваме, като поставим писеца в горната част на реда, малко преди крайната точка на първия елемент или това е на около 2/3 от дължината му в тази част/хоризонталната черта/. От тази точка изписваме една права линия до основата, като при изписването й тя пресича хоризонталната черта от предишния елемент. Така ние сме изписали цифрата.

Описание:
Ивелина Дамянова

Цифра „3“

Цифрата „3“ се пише чрез един елемент. Под горната част на реда поставяме писеца и изписваме един полукръг като посоката ни е нагоре в дясно и надолу до средата на реда към вътрешната му част. След това без да прекъсваме писането отново правим същото движение, но посоката ни е от тази точка навън и надолу до основата на реда. Прекъсваме писането. Така ние сме изписали две десни половини от кръг свързани една под друга.

Описание:
Ивелина Дамянова

Цифра „2“

Цифрата „2“ изписваме чрез два елемента. Поставяме писеца в средата на реда и правим едно дъговидно движение към горната му част. Посоката на писане е от тази точка наляво, нагоре и надясно под горната линия на реда. Щом сме изписали дъгичката продължаваме изписването на една линия към основата. Тази линия също започваме с кръгово движение към дясно, след което продължаваме право надолу към основата, а линията ни вече е права и пресича реда по диагонал. Прекъсваме писането за да изпишем втория елемент на цифрата – една вълничка. От края на първия ни елемент с химикалката правим плавно движение нагоре и надолу към основата, а щом я докоснем отново полегата линия и нагоре. Така ние сме изписали една изпъкнала в началото и вдлъбната към основата вълничка или опашката на нашата цифра. И така ние сме изписали цифрата „2“, приличаща на бастунче с полегата дръжка наклонено в дясно, в края на което от дясната му страна е закачена една мъничка вълничка.

Описание:
Ивелина Дамянова

Цифра „1“

Цифрата „1“ се изписва чрез два елемента-къса диагонална черта и една права. Ако разделим височината на нашия ред на три части, то започваме писането от първата 1/3 част на реда. Поставяме писеца малко над средата на реда и изписваме една черта към горната му част, като леко я накланяме вдясно. От тази точка пускаме една права черта до основата на реда. Изписали сме цифрата „1“.

Описание:
Ивелина Дамянова

Цифра „0“

Цифрата „0“ пишем само чрез едно движение. Когато започва изучаването на числата при децата в ранна детска възраст, те ги изписват в обособени за тази цел тетрадки. Първоначално те работят в тетрадки формат А 5 в редове с височина от 1 см., разделени на квадратчета от по 1 см. По-късно щом започнат да изписват двуцифрени числа отново пишат в разграфени на квадрати тетрадки, но с по-тесни квадратчета.
Числото „0“ изписваме като поставим писеца в средата на квадратчето, но не плътно до лявата му страна. От тази точка правим едно кръгово движение. Посоката на писане е нагоре до горната част на квадрата, на дясно правим дъговидно движение под самата линия и надолу. Щом достигнем долната част на квадратчето отново правим дъговидно движение, а посоката ни на писане е на ляво и нагоре докато съединим с началната точка на писане на числото. Така ние сме изписали едно леко елипсовидно кръгче с височината на квадрата- 1 см.
Когато пишем числото в тетрадка с редове ние просто поставяме писеца в средата на реда, пускаме към основата, правим дъговидно движение вдясно и нагоре към основата, пак на ляво и надолу докато съединим с точката на започване. Така ние сме изписали един леко елипсовиден кръг, заемащ изцяло височината на реда.

Цифрата „0“ пишем само чрез едно движение. Когато започва изучаването на цифрите при децата в ранна детска възраст, те ги изписват в обособени за тази цел тетрадки. Първоначално те работят в тетрадки формат А 5 в редове с височина от 1 см., разделени на квадратчета от по 1 см. По – късно щом започнат да изписват двуцифрени числа отново пишат в разграфени на квадрати тетрадки, но с по-тесни квадратчета.
Цифрата „0“ изписваме като поставим писеца в средата на квадратчето. От тази точка правим едно кръгово движение. Посоката на писане е нагоре до горната част на квадрата, на дясно правим дъговидно движение под самата линия и надолу. Щом достигнем долната част на квадратчето отново правим дъговидно движение, а посоката ни на писане е наляво и нагоре докато съединим с началната точка на писане на числото. Така ние сме изписали едно леко елипсовидно кръгче с височината на квадрата – 1 см.
Когато пишем числото в тетрадка с редове ние просто поставяме писеца в средата на реда и изписваме полукръг в посока наляво и надолу докато достигнем долният ред, продължаваме изписвайки отново полукръг но този път посоката е надясно и нагоре докато съединим с първоначалната точка. Така ние сме изписали един леко елипсовиден кръг.

Описание:
Ивелина Дамянова

Печатно и ръкописно „Я“

Печатна главна буква „Я“ се пише посредством три свързани елемента. Първо от горната част на реда пускаме до основата една права линия. Отново поставяме писеца в горната част на реда и плътно до първия елемент от лявата му страна. От тази точка правим едно кръгово движение, като посоката на писане ни е наляво, настрани и надолу. Завършваме изписването на този елемент щом съединим с първия в неговата среда. Така за нашата права чертичка ние сме изписали един полукръг, намиращ се в горната й половина от лявата страна. От точката, където приключихме писането на този елемент пускаме една диагонална линия към основата. Тази линия е събрана и почти залепена към първия елемент в точката на започване на писането и се отдалечава от него към основата. Изписали сме буквата! Малка печатна буква „я“ се пише по същия начин като главната, но е с височина ½ от нея и се намира в долната половина от реда. Ръкописна главна буква „Я“ се пише чрез три елемента. Първият ни елемент е едно обърнато бастунче. Поставяме писеца в долната половина на разделения ни ред и в неговата среда. Правим една дъгичка като посоката на писане ни е надолу към основата и по нея, след това надясно, като непосредствено след това продължаваме с права и наклонена надясно линия. Така докато достигнем горната част на реда и прекъсваме писането. Следващият елемент е отново обърнато бастунче с дръжка опряна в основата на реда и сочеща в дясно. От горната част на реда или това ни е края на първия елемент пускаме към основата отново една права линия и щом стигнем основата правим дъга по посока на дясно и нагоре. Прекъсваме писането на елемента щом достигнем средата на долната половина от разделения ни ред. Последния ни елемент е едно елипсовидно кръгче намиращо се в горната половина от разделения ни ред и плътно изписано от ляво на първото ни бастунче. Поставяме писеца в горната част на реда и отляво на първото ни бастунче.Малко под началната му точка започваме изписването на кръгчето. Посоката ни е наляво, настрани и надолу към разделителната ни линия, като щом я подминем съвсем малко, посоката ни на писане е пак надясно и към елемента. Съединяваме този елемент с първия в точка на самата ни разделителна линия. Така ние сме изписали буквата – две обърнати бастунчета с кръгли дръжки опрени една о друга. Дръжката на първото сочи наляво, а на второто надясно. Първото е с наклон и сякаш се подпира на другото, по-изправеното. Като че му тежи елипсовидното кръгче разположено в горната половина и от ляво на този елемент. Изписали сме буквата. ● Малката ръкописна буква „я“ се пише по идентичен начин, но е изцяло разположена в долната половина на разделения ни ред.

Описание:
Ивелина Дамянова
Източник на изображението:
https://vitanovaclass.weebly.com

Печатно и ръкописно „Ш“

Печатна главна буква „Ш“ се изписва посредством четири елемента. Първо от горната част на реда до основата изписваме една права линия. Непосредствено от тази точка правим още една права черта /вертикална/ по самия ред /или това ни е основата/ с дължината на първия елемент. Прекъсваме писането и от тази точка правим още една права линия до горната част на реда. Така ние сме изписали три свързани черти- две отвесни, една срещу друга и една под тях, като всички са с еднаква дължина. Последният елемент отново е една права черта от горната част на реда до основата. Поставяме писеца на горната линия на реда точно в средата на разстоянието между първия и третия елемент. Пускаме към основата докато съединим с вертикалната линия по основата на реда/вторият ни елемент/. Така ние сме изписали буквата- три прави черти от горната част на реда до основата му, кацнали върху една вертикална.
Малката ръкописна буква изписваме със същата последователност, но в долната част на реда, защото е с размер ½ от височината на главната.
Главна ръкописна буква „Ш“
Пишем тази буква чрез три елемента. Първо поставяме химикалката в средата на горната половина от разделения ни ред и отново правим едно дъговидно движение в ляво и нагоре към горната част на реда, а точно под самата линия посоката на писане ни вече е надолу към основата на реда и щом я стигнем отново изписваме дъга по посока на дясно и нагоре като достигаме до разделителната ни линия. Прекъсваме писането и изписваме следващия елемент от буквата, който ни е едно обърнато бастунче плътно прилепено към края на първия и вече изписан елемент. Поставяме писеца в горната част на реда и точно над края на първия ни елемент. Пускаме права линия към основата и щом я достигнем правим плавно малка дъга по посока на дясно и нагоре отново до разделителната ни линия. Прекъсваме писането. Последният ни елемент е отново обърнато бастунче също прилепено към предходния. От горната част на реда и точно над мястото където сме завършили предишния елемент пускаме една права линия към основата. Щом я достигнем правим плавно малка дъга по посока на дясно и нагоре до средата на долната част на реда ни. И сме изписали ръкописната главна буква „Ш“.
Малка ръкописна буква „ш“ се изписва чрез същите елементи и движения като главната, но е изцяло разположена в долната част на разделения ни ред.

Описание:
Ивелина Дамянова
Изображение:
https://vitanovaclass.weebly.com/10411091108210741072-1064.html